ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΑΣΕΠ 2Κ/2022

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Μέχρι και την Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023 στις 2μμ μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 3Κ/2023 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με προτεραιότητα 29 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Έγγειες Βελτιώσεις.

Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν:

στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Ορεστιάδας
στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης -Λαγκαδά ,
στον τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Αραπίτσης Ναούσης
στον τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Αχέροντα Γλυκής,
στον τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Βέροιας,
στον τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Ενιπέα Φαρσάλων,
στον τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Β΄ Ζώνης Μεσσαράς
στον τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Μικρού Μοναστηριού
και στον τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Μπόιδα Μαυρής

Ποιες είναι οι ειδικότητες

Και αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 14 θέσεις.

ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνοι ),
ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Λογιστής )
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Διοικητικού υπάλληλου γραφείου (Γραμματέα ),
ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών ή μηχανολόγων μηχανικών ή ηλεκτρολόγων μηχανικών ή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Υπολογιστών ,
ΠΕ Λογιστής /τρια
ΠΕ μηχανικών / Μηχανολόγου μηχανικού
ΠΕ Πολιτικών μηχανικών.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 9 θέσεις.

TΕ γεωργοτεχνίτης
ΤΕ διοικητικού-λογιστικού (λογιστής)
ΤΕ μηχανικών ( ηλεκτρολόγοι)
ΤΕ μηχανικών (Ηλεκτρολόγοι ),
ΤΕ μηχανικών/ηλεκτρολόγου μηχανικού
ΤΕ μηχανικών/ηλεκτρολόγων
ΤΕ μηχανικών /μηχανολόγου μηχανικού
TΕ Οικονομικού και ΤΕ τεχνολόγων Γεωπονίας/Τεχνολόγου Γεωπονίας

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 6 θέσεις.

ΔΕ διοικητικού
ΔΕ ηλεκτροτεχνιτών αντλιοστασίων ή τεχνικών ηλεκτρολογίας
ΔΕ τεχνικών / εγκατάσταση ηλεκτρολόγου
ΔΕ τεχνικών (Τεχνιτών ) και εγκαταστατών σωληνώσεων
ΔΕ χειριστής εκσκαφέας

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

Οι αιτήσεις

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν υποβάλλονται τα έγγραφα.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Διαβάστε επίσης  ΑΣΕΠ: Ερχονται πέντε διαγωνισμοί για 2000 προσλήψεις μέχρι την Ανοιξη

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Παράβολο 3 ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας:

Φορέας Δημοσίου

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς του, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.

Διευκρινίζεται πως κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.