Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης: Οι νέοι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης δημαρχείο ΑΣ ΠΑΟΚ

Για το χρονικό διάστημα από 01/12/22 έως 31/12/23

Με απόφαση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για το χρονικό διάστημα από 01.12.2022 μέχρι και 31.12.2023.

Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης: Αντιδήμαρχοι ορίσθηκαν οι εξής:

1 Μανωλόπουλος Βασίλειος, αρμοδιότητες για θέματα : Μελετών Κατασκευών, Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης υλικών, Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πρασίνου & Περιβάλλοντος

2 Παναγιωτίδης Γαβριήλ, αρμοδιότητες για θέματα : Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής

3 Φουκίδης Απόστολος, αρμοδιότητες για θέματα : Αθλητισμού

4 Αποστολίδου Μαρία, αρμοδιότητες για θέματα : Οικονομικών Υπηρεσιών

5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, αρμοδιότητες για θέματα : Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου

6 Ζυγανιτίδης Απόστολος, αρμοδιότητες για θέματα : Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

7 Κουσίδης Γεώργιος, αρμοδιότητες για θέματα : Διαχείρισης – Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας

8 Αβραμίδης Μωυσής, αρμοδιότητες για θέματα : Ελλήνων ομογενών & Ιθαγένειας

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίσθηκαν οι εξής:

Κεσόγλου Παύλος, σε θέματα Πολιτισμού.

Καζαντζίδης Γεώργιος, σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου.

Σουσλόγλου Νικόλαος, σε θέματα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Κουσενίδης Αλέξανδρος, σε θέματα Α.μ.Ε.Α.

Γυμνόπουλος Κοσμάς, σε θέματα Παιδείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γρούγιος Ηλίας, σε θέματα Παιδείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σιδηρόπουλος Σάββας, σε θέματα της Νομικής Υπηρεσίας.

Καρράς Ευστράτιος, σε θέματα των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

Παπαδήμας Αναστάσιος, σε εξειδικευμένα θέματα Υγείας.

Σεμερτζίδου Αγγελική, σε θέματα Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού.

Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου σε θέματα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ιωαννίδης Εμμανουήλ και Κατζικάς Γεώργιος σε θέματα Αθλητισμού.

Κωνσταντίνου Κυριάκος σε θέματα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου.