Τιμολόγια ρεύματος: Επιτρέπονται συμβάσεις έξι μηνών και άνω για τους καταναλωτές

ΔΕΗ τιμολόγιο

Δεν επιτρέπεται ρήτρα αποχώρησης τα μικτά προϊόντα

Σταθερά ή κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος που να έχουν διάρκεια μικρότερη από χρόνο, αλλά τουλάχιστον έξι μηνών, μπορούν να διαθέσουν στους καταναλωτές οι προμηθευτές.

Τα μικτά προϊόντα (σταθερά για ένα διάστημα, κυμαινόμενα στη συνέχεια) επισημαίνονται ως κίτρινα και δεν επιτρέπεται σε αυτά η εφαρμογή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης από τους καταναλωτές. Ρήτρα αποχώρησης μπορούν να έχουν μόνο τα τιμολόγια ρεύματος σταθερής διάρκειας με μπλε σήμανση, είτε έχουν διάρκεια ενός έτους είτε έξι μηνών.

Αυτά προκύπτουν από τις διευκρινίσεις που παρέσχε απόψε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), σε συνέχεια πρόσφατης σχετικής υπουργικής Απόφασης.

Η ΡΑΑΕΥ, όπως αναφέρει «για την άσκηση της εποπτικής της αρμοδιότητας, κατά τρόπο ομοιόμορφο και ισότιμο, ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά τα συμφέροντα των καταναλωτών, αλλά και να προωθείται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά προμήθειας, ζήτησε την παροχή διευκρινίσεων ως προς την ελάχιστη διάρκεια σύμβασης των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα για το εφεξής επιτρεπτό της διάθεσης προϊόντων με διάρκεια σύμβασης μικρότερη του έτους, καθώς και για τη χρωματική τους σήμανση.

Κατόπιν των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν από το υπουργείο αναφορικά με το ανωτέρω ζήτημα, και σύμφωνα με την αληθή βούληση του κανονιστικού νομοθέτη, τόσο η διάρκεια της σύμβασης όσο και το Τιμολόγιο αποτελούν στοιχεία της προσφοράς προμήθειας, η οποία δύναται κατόπιν συναίνεσης του πελάτη να καταλήγει σε διάρκεια σύμβασης προμήθειας που δεν δύναται να είναι μικρότερη των έξι μηνών.

Ως εκ τούτου, οι προμηθευτές δύνανται να προσφέρουν σύμβαση προμήθειας μικρότερης διάρκειας του ενός έτους και όχι μικρότερης των έξι μηνών.

Τα προσφερόμενα ως άνω τιμολόγια φέρουν χρωματική σήμανση αναλόγως του τρόπου διαμόρφωσης της χρέωσης προμήθειας, δηλαδή όπως και τα αντίστοιχα δωδεκάμηνα προϊόντα.

Προϊόντα που φέρουν μικτά χαρακτηριστικά εμπίπτουν στα κυμαινόμενα προϊόντα προμήθειας με κίτρινη χρωματική σήμανση διαφάνειας για τα οποία δεν επιτρέπεται η εφαρμογή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης».

Πηγή: newsit.gr