Αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχει προχωρήσει σε δημιουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 3/1/2018 έως 17/1/2018 και ώρες από 09:00 έως 14:00, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Πρώην Στρατόπεδο Μεγάλου […]

Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχει προχωρήσει σε δημιουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 3/1/2018 έως 17/1/2018 και ώρες από 09:00 έως 14:00, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Πρώην Στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου).
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.
Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά:
από 14/12/2017 έως 5/1/2017 στο τηλ. 2310729277 και από 8/1/2018 στο τηλ. 2310725326
Οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ μέσω Κ.Ε.Α., δε μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Δικαιολογητικά ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
(Ι) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δικαιούχους:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων.
Στην περίπτωση που ο αιτών συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα προσκομίζει, επιπλέον, εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε9 οικ. έτους 2016 των συνοικούντων προσώπων.
6. Πρόσφατο αντίγραφο (ΕΝΦΙΑ) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.
7. Εγκεκριμένη αίτηση Κ.Ε.Α.
8. Βιβλιάριο Υγείας

(ΙΙ) Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου:
1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
2. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και
προστατευόμενων μελών).
4. Μισθωτήριο συμβόλαιο (εκτύπωση οριστικής υποβολής στο taxisnet)
5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.
6. Σε περίπτωση αστεγίας: Βεβαίωση Αστεγίας
Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα, διέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Διαβάστε επίσης
ΕΟΔΥ: Rapid test... αιφνιδίως στο δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Κριτήρια επιλογής δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι κάτοικοι του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης εφόσον πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Το κοινωνικό παντοπωλείο θα εξυπηρετήσει 100 οικογένειες για ένα (1) έτος από Ιανουάριο 2018 έως και Δεκέμβριο 2018.
Βασικά κριτήρια επιλογής και ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο είναι: το συνολικό εισόδημα νοικοκυριού και τα περιουσιακά στοιχειά, η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, τυχόν προβλήματα υγείας και αναπηρίες.
Ειδικότερα, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2016-περιόδος αναφοράς 2015) ήτοι:
– άτομα με εισόδημα το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4.500 ευρώ ετησίως
– νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 6.750 ευρώ ετησίως
– νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 8.100 ευρώ
– νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 9.450 ευρώ
– νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 10.800 ευρώ
– νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 5.850
– νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 7.200 ευρώ
– νοικοκυριά με έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 8.550 ευρώ τα παραπάνω πόσα για τα νοικοκυριά προσαυξάνονται κατά 1350€ ανά προστατευόμενο τέκνο
Δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) μέσω Κ.Ε.Α., δε μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου.